Nakon provedenog natječaja Općina Ivanska organizirala je javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Natječajem je ponuđeno ukupno 229 hektara zemljišta, od toga se 167 hektara daje u zakup na rok 15 ili 25 godina, a 62 hektara na 5 godina. Zemljište koje se daje u zakup podijeljeno je  na 121 proizvodno-tehnološku cjelinu za koje je svoje ponude dalo 36 ponuditelja.

Povjerenstvo koje je imenovalo Općinsko vijeće sada ima rok od 60 dana za analizu i ocjenjivanje pristiglih ponuda.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj osobi je 25 hektara.