U Bjelovaru je nedavno završena Prostorno-programska studija koju je izradio Arhitektonski ured 3E projekti. Studija je fokusirana na tri ključne zelene površine u gradu – Levijev brijeg, bivše vojno skladište na Logoru i južni dio Pemskog polja, nazvane kao Eko park, Sportsko rekreativni park i Zeleno-plavi park. Ova studija detaljno definira buduće sadržaje i idejna rješenja za krajobrazno uređenje svake od tih lokacija.

Iako trenutačno nisu raspisani javni natječaji za sufinanciranje ovih projekata, važno je napomenuti da su sve tri lokacije u vlasništvu Grada Bjelovara, što će olakšati proces dobivanja građevinskih dozvola. Također, sva potrebna dokumentacija za sudjelovanje na natječajima već je pripremljena.

Najbliže realizaciji je park kod Gradskog stadiona, gdje se očekuje da će se natječaj za sufinanciranje otvoriti do kraja ove godine. Grad Bjelovar aktivno radi na projektima koji će značajno doprinijeti ozelenjavanju grada i unapređenju komunalne infrastrukture, čime će se stvoriti bolji uvjeti za život građana.

Grad Bjelovar također je podnio četiri različita projekta ukupne vrijednosti od otprilike 400 tisuća eura na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovi projekti su osigurali značajna sufinanciranja, između 40% i 85% od ukupnog iznosa, ovisno o prirodi svakog pojedinog projekta.

Ovi projekti imaju širok spektar ciljeva usmjerenih na unapređenje okoliša i komunalne infrastrukture. Za vrtiće će biti nabavljeni setovi posuda za odvojeno sakupljanje otpada u obliku životinja, dok će se stanovništvo educirati putem različitih komunikacijskih kanala o važnosti i načinima odvajanja otpada. Također će se izraditi dokument koji će služiti kao osnova za izradu akcijskih planova za energetski održiv razvoj i prilagodbu klimatskim promjenama.