Radi se o “Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu objave informacija o trošenju sredstva na mrežnim stranicama lokalne i područne samouprave, proračunskog i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne samouprave”, koji je institucijama za prilagodbu dao rok do lipnja, od kada bismo konačno jednostavnim pretraživanjem trebali moći utvrditi je li, primjerice, općinski novac otišao na nove prozore na vrtiću ili ga je na reprezentaciju u nekom lokalu potrošio načelnik općine, donosi Večernji list.

Od tada će, naime, sve razine vlasti morati objavljivati sve troškove pokrivene javnim novcem, i to najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. A to znači da ćemo prvi uvid u ove podatke imati 20. srpnja, za troškove nastale u lipnju. Naputak propisuje da svaka županija, grad i općina, kao i sve njihove institucije, moraju prikazati sve isplate prema pravnim i fizičkim osobama po bilo kojoj osnovi, i to u formatu koji će svima biti lako pretraživ i razumljiv. Isto će, dakako, vrijediti i za ministarstva, javna poduzeća, sveučilišta i sl., no njihovi su se troškovi i do sada dijelom mogli pratiti preko Državne riznice, dok je za lokalne jedinice i njihove ustanove to potpuno nova obveza.

Ovakvo rješenje u zakon je uneseno na inzistiranje predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka, koji pozdravlja činjenicu da je naputak konačno objavljen i ne očekuje da će biti odgoda njegove primjene.

– Čitava priča je dugo, možda i predugo trajala, iz čega je jasno kako je bilo mnogo otpora ovakvom rješenju, a otpor nekih vidimo i danas. No, važno je da je naputak konačno donesen, zbog čega zahvaljujem i bivšem i sadašnjem ministru financija koji su vjerojatno i sami trpjeli pritiske zbog donošenja novih pravila – kazao je za Večernji list Hrebak. A da je otpora bilo i da nevoljkosti oko transparentnosti još uvijek ima pokazuje i komentar koji je uz tekst u javnom savjetovanju postavila Udruga gradova, koja smatra da je “obvezna mjesečna učestalost objave predmetnih podataka neadekvatna”. Umjesto mjesečno, oni predlažu da se podaci objavljuju polugodišnje, dakle samo dva puta u jednoj godini, i to zbog “ograničenih tehničkih i kadrovskih resursa jedinica lokalne samouprave”.