EKO-FLOR PLUS od ponedjeljka će započeti sa čipiranjem spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Štefanje.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavat će se RFID čipovima kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika.

Cilj je usklađenje s Uredbom o gospodarenju komunalni otpadom, odnosno Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Čipiranje će se obavljati prilikom redovnog pražnjenja kanti prema rasporedu.